Wegwijs in financiële ruimte

Studieschuld BKR registreren?

Datum: 9 maart 2017

Wat zeggen de politieke partijen?

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, deed Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, bureauonderzoek naar de standpunten van politieke partijen omtrent studielening gerelateerde zaken. Recentelijk heeft het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg), de landelijke belangenbehartiger van studenten uit Nederland, gecommuniceerd dat de totale studieschuld 17,9 miljard bedraagt. Hiermee is het nog belangrijker wat de partijen willen met het leenstelsel.

Naast een analyse van de partijprogramma’s, werden de politieke partijen geënquêteerd; zowel telefonisch als per e-mail. Ook werd binnen het onderzoek aan de verschillende politieke partijen gevraagd wat zij van plan zijn met de rente die op dit moment verbonden is aan studieleningen. Momenteel geldt hier namelijk de 5-jaars obligatierente.

Studiestemwijzer

Binnen het bureauonderzoek werd de nadruk gelegd op een drietal kernvragen:

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben? Waarom wilt u dit wel of niet?
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen? Momenteel geldt hier de 5-jaars obligatierente. Bent u van plan om dit te wijzigen en (zo ja) welke financieel ombuigingen verwacht u hierbij?
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?

* Politieke partij Geenpeil werd niet benaderd aangezien zij per stemronde de leden zullen laten stemmen en de Niet Stemmers werden ook niet benaderd omdat zij geen mening hebben.

VVD

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  Nee. Het sociaal leenstelsel kent volgens het VVD heel vriendelijke terugbetalingsvoorwaarden, die niet vergelijkbaar zijn met commerciële kredieten. Zo is terugbetaling inkomensafhankelijk en kan deze, bijvoorbeeld bij werkloosheid, zelfs (tijdelijk) stilgelegd worden.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  De VVD heeft geen plannen dit te wijzigen.
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Nee

PvdA

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  De PvdA vindt het geen goed idee om studieschulden te registreren bij Bureau Krediet Registratie (BKR). De PvdA vindt dat je een studieschuld je niet kunt vergelijken met een gewone lening. Een studielening betaal je immers naar draagkracht terug.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  Wat betreft de rente op de studielening: de PvdA is voor een zo laag mogelijke rente op de studielening. Ook vindt de PvdA dat er regelingen moeten komen als mensen de lening niet terug kunnen betalen.
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Nee

SP

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  De SP vindt het prima om studieschulden BKR-geregistreerd te hebben. Echter wel met de aantekening dat het om een studieschuld gaat. Het is immers toch een schuld die moet worden terugbetaald.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  De huidige 5-jaar obligatierente wordt behouden wat betreft de SP. De SP is echter tegen het leenstelsel en pleit voor terugkeer van de basisbeurs als gift. De rente moet bij een lening naast de basisbeurs zo laag mogelijk blijven.
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Ja

CDA

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  Het CDA vindt het wel terecht dat schulden bekend zijn bij hypotheekverstrekkers, want immers: het heeft invloed op je maandelijkse lasten. Je zou nog wel na kunnen denken over een minimumbedrag (want moet je 1.000 euro aan studieschuld registreren?). Dat is wat overdreven, of bijvoorbeeld alleen als er een betalingsachterstand is. Daar wil het CDA nog over nadenken. Maar de studieschuld helemaal negeren vindt CDA niet slim.
 2. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Ja

D66

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  Nee, van D66 hoeven studieschulden niet BKR-geregistreerd te worden. De voorwaarden om terug te betalen zijn erg ruim: aflossen in maximaal 35 jaar, aflossing is maximaal 4% van het maandinkomen, voor elke 5000 euro die je leent betaal je later 18 euro per maand terug. Daardoor is het risico zeer beperkt.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  D66 wil de rente niet verhogen
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Nee

GroenLinks

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  Nee, daar is GroenLinks tegen en gelukkig is het ook zo afgesproken bij de invoering van het leenstelsel. GroenLinks vindt dat studieschuld niet inzichtelijk mogen zijn voor banken, bijvoorbeeld voor een hypotheekverstrekking.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  GroenLinks heeft geen intenties om hier iets in te wijzigen. Wel wil GroenLinks de mogelijkheden om gebruik te maken van het studievoorschot worden uitbreiden van 30 jaar naar 40 jaar.
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Nee

Ondernemerspartij

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  De OP wil de talenten van studenten optimaal benutten en zijn dus tegen het leenstelsel. Daarnaast is de OP van mening dat het zeer onrechtvaardig is indien in het leenstelsel na de studie, de student met een BKR registratie blijft zitten, waardoor hij of zij is achtergesteld op de woningmarkt. Deze registratie zal ervoor zorgen dat de afgestudeerde student minder kan lenen bij de bank voor een hypotheek. De OP wil dit dus niet BKR geregistreerd zien.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  De OP vindt dat de rente op de studieleningen minimaal moet zijn en de partij heeft zelfs de voorkeur voor een renteloze lening. Dit is de OP veel waard, omdat zij willen innoveren en ondernemen met de beste talenten die Nederland heeft. De opstap moet minimaal zijn.
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Ja

DENK

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  Nee. Dit zal ertoe leiden dat starters op de arbeidsmarkt en de woningmarkt een nadeel ondervinden van hun studie. DENK wil de studenten niet op de achterstand zetten.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  DENK wenst de rente voor bestaande gevallen niet te wijzigen en wil in de toekomst terug naar de basisbeurs.
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Ja

Nieuwe Wegen

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  De BKR-registratie is voor consumptief krediet, de studielening wordt gezien als een investeringskrediet en is daarom niet BKR geregistreerd. Een BKR-registratie wordt door veel mensen als negatief ervaren. Het wordt niet alleen gebruikt bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag, maar in sommige sectoren is het ook gebruikelijk om ernaar te vragen tijdens de sollicitatie. Misvatting of niet, het idee dat men met een studieschuld geen hypotheek of moeilijk aan de gedroomde baan kan komen, kan er voor zorgen dat jongeren er voor kiezen niet te gaan studeren. Nieuwe Wegen wil de drempels om te studeren zo laag mogelijk houden, om die reden willen ze ook af van het leenstelsel en terug naar een studiebeurs. Nieuwe Wegen is dan ook geen voorstander van een BKR-registratie van studieschulden. Banken hebben andere mogelijkheden om inzicht te krijgen in eventuele studieschulden, en er zijn geen cijfers die aantonen dat het niet registreren van studieschulden tot financiële problemen leidt. Mocht uit onderzoek blijken dat dit wel het geval is, dan is het een optie om studieschulden BKR te registreren op het moment dat iemand stopt met studeren zonder een diploma of andere certificering te hebben gehaald.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  De overheid hoeft niet te verdienen aan studieleningen en de 5-jaars obligatierente is een relatief gunstig tarief. Nieuwe Wegen ziet geen reden om de rente te verhogen of te verlagen.
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Ja

De BurgerBeweging

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  De Burger Beweging is van mening dat het fenomeen studieleningen afgeschaft moet worden en de lopende studieleningen grotendeels kwijtgescholden moeten worden. Voor zover er nog studieleningen blijven bestaan is De Burger Beweging van mening dat bij de BKR registratie gemeld moet worden hoe hoog dit bedrag is. De BKR-registratie moet zo compleet mogelijk zijn zodat mensen goede beslissingen kunnen nemen.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  Voor wat betreft rente is De Burger Beweging van mening dat dit gelijk geschakeld moet worden aan de gemiddelde loon/prijsstijging (inflatie) per jaar - wat aan (pensioen)spaarders wordt gegeven - plus een nader te bepalen marge als vergoeding voor de bank / overheid.

  • Redelijke marge voor overheidsfinancieringen is 0,1% per jaar
  • Redelijk marge voor woningfinancieringen is 0,5% per jaar
  • Redelijk marge voor overige financieringen is gemiddeld 1,3% per
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Ja

Vrijzinnige Partij

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  De Vrijzinnige Partij wil de studieschulden niet BKR-geregistreerd hebben. Het laten studeren van jonge mensen is een maatschappelijke investering. Daar moeten studenten na hun studie geen negatieve gevolgen van hebben bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een hypothecaire lening. De Vrijzinnige Partij schaft de studieleningen af en wil iedere Nederlander, dus ook studenten, een basisinkomen van € 800 (€1050 alleenstaanden) per maand verstrekken.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  De rente op studieleningen wijzigt de Vrijzinnige Partij niet. Doordat het voornemen is om de studielening af te schaffen, wil de partij de rente van de bestaande studieleningen langjarig vastzetten, zodat afgestudeerden zekerheid hebben. Uiteindelijk streeft de Vrijzinnige Partij naar een kwijtscheldingsregeling. Financiële dekking kan gevonden worden door het overbodig worden van DUO. Er hoeft door het basisinkomen niets meer aan onderwijs inkomensregelingen uitgevoerd te worden.
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Ja

Artikel 1

 1. Wil uw partij studieschulden BKR-geregistreerd hebben?
  Artikel 1 vindt het niet nodig om studieschuld te laten registreren bij het BKR. Een studieschuld is iets anders dan een consumptief krediet en -door het huidige leenstelsel- ook nauwelijks te voorkomen. Het melden van de studieschuld bij het aangaan van een hypotheek is de verantwoordelijkheid van de burger zelf.
 2. Wat bent u van plan met de rente op studieleningen?
  Artikel 1 is van mening dat iedereen moet kunnen studeren. Hiervoor is het van belang dat de rente op de studielening zo laag mogelijk is. De koppeling aan de hoogte van de 5-jaars obligatierente kan wat Artikel 1 betreft gehandhaafd blijven.
 3. Wil uw partij de basisbeurs voor studenten herinvoeren?
  Ja

De volgende partijen zijn wel benaderd, maar hebben geen reactie gegeven:

PVV, Piratenpartij, Liberalistische Partij, Lokaal in de Kamer, Forum voor Democratie, VNL voor Nederland, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50Plus.

Over Geldshop

Geldshop is adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet met als motto “Grip op financiële zaken”, waarbij Geldshop graag en goed helpt bij het realiseren van doelen en het sneller mogelijk maken van dromen. Geldshop voorziet consumenten van onafhankelijk en verantwoord financieel advies wanneer zij geld lenen voor zaken als de aanschaf van een auto, een verbouwing of het financieren van een opleiding naast hun baan.

Recente artikelen

24 mei 2024
Waar kun je het beste lenen?

Waar kun je het beste lenen? Het lenen van geld is een belangrijke beslissing die je niet lichtvaardig moet nemen. Misschien heb je wel eens nagedacht over waar je het beste kunt lenen. Geen zorgen, je bent niet de enige! In deze blog bespreken we de verschillende opties om geld te lenen en geven we […]

22 mei 2024
Geld lenen bij Qander

Lenen bij Qander Ben je op zoek naar een betrouwbare kredietverstrekker die jou de juiste financiële oplossingen biedt? Dan is Qander wellicht precies wat je zoekt. In deze serie blogs zullen we de geldverstrekkers uitlichten waarvoor Geldshop bemiddelt. Deze keer is het de beurt aan Qander. Met meer dan 25 jaar ervaring en een breed […]

20 mei 2024
Via Geldshop nu ook private lease deals beschikbaar

Ontdek de voordelen van private lease bij Geldshop! Ben je op zoek naar een nieuwe auto, maar wil je niet vastzitten aan de hoge kosten van aanschaf? Dan hebben we goed nieuws voor je! Geldshop biedt namelijk nu ook Private Lease aan. In deze blog vertellen we je alles over deze nieuwe mogelijkheid en waarom […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram