Privacy

Privacyverklaring

Inleiding
Geldshop, Geldshop Verzekeringen, Geldlenen.nl en Lenen.nl zijn handelsnamen van Geldshop.nl B.V. Geldshop.nl B.V. respecteert uw privacy te allen tijde en zal op een verantwoorde manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. De privacy van (potentiële) klanten heeft een hoge prioriteit en zal in acht worden genomen tijdens al onze activiteiten. Geldshop.nl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
In deze Privacyverklaring kunt u lezen;

 1. Hoe Geldshop.nl B.V. persoonsgegevens verzamelt;
 2. Welke persoonsgegevens Geldshop.nl B.V. van u verwerkt;
 3. Voor welke doeleinden Geldshop.nl B.V. deze persoonsgegevens verwerkt;
 4. Op basis van welke wettelijke grondslagen Geldshop.nl B.V. persoonsgegevens verwerkt;
 5. Wat de bewaartermijnen van persoonsgegevens zijn;
 6. Wat uw rechten zijn ten aanzien van de gegevensverwerking.

Wat verstaan we onder persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Dit kan uw naam of (e-mail)adres, uw telefoonnummer, inkomen en vermogen zijn, maar ook het IP-adres van uw computer of een omschrijving.

Wat verstaan we onder verwerken?
Verwerken betekent in deze context alles wat wij met uw persoonsgegevens doen. Dit kan gaan om het opslaan, doorsturen, verwijderen, verzamelen en gebruiken van gegevens.

Hoe verzamelt Geldshop.nl B.V. persoonsgegevens?
Geldshop.nl B.V. levert diensten op het gebied van consumptief krediet, hypotheken en schadeverzekeringen. Om deze diensten te leveren kan Geldshop.nl B.V. samenwerken met partners. Uw persoonlijke gegevens worden gevraagd wanneer u bij Geldshop.nl B.V. een product aanvraagt of als u één van de (bij Geldshop.nl B.V. aangesloten) websites bezoekt. In dat geval bewaren wij ook persoonsgegevens in de vorm van een IP adres of cookie. Ook in de telefoon- of chatgesprekken die u met ons voert kunt u persoonsgegevens doorgeven. Deze leggen wij vast in ons klantensysteem.

Telefoongesprekken kunnen wij opnemen. Wij gebruiken de gespreksopnamen, e- mails en chatgesprekken voor de verbetering van onze dienstverlening en het trainen van onze medewerkers en voorts voor het voldoen aan ( wettelijke ) verplichtingen, zoals bijvoorbeeld fraudebestrijding en het leveren van bewijs. Geldshop.nl B.V. kan ook persoonlijke gegevens verkrijgen van andere bronnen, deze worden onder meer in de acceptatieprocedure gebruikt.

Sommige financiële producten en diensten kunt u alleen ontvangen nadat u ons informatie heeft gegeven over een eventueel strafrechtelijk verleden. Wij vragen alleen naar gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

 1. Uw persoonlijke gegevens worden door Geldshop.nl B.V. gebruikt voor:
 2. Het aangaan en onderhouden van een overeenkomst;
 3. De beoordeling en eventuele acceptatie voor het aangaan van een hypotheek,
  consumptief krediet en/of een schadeverzekering;
 4. De opname in onze systemen voor contractadministratie en relatiebeheer
  (bedrijfsvoering);
 5. Het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële
  dienstverlening in het kader van de Wet op het financieel toezicht, alsmede het voldoen aan andere wettelijke vereisten, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet van 1977;
 6. De verbetering van onze dienstverlening en het trainen van onze medewerkers;
  Voldoen aan ( wettelijke ) verplichtingen, zoals bijvoorbeeld fraudebestrijding en het leveren van bewijs;
 7. Het uitbreiden van onze commerciële relatie met u door middel van marketing en promotie.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Geldshop.nl B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten en mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, die actief worden verstrekt bij het aanvragen en/of afsluiten van een hypotheek, consumptief krediet en/of verzekering.
Daarnaast verwerkt Geldshop.nl B.V. persoonsgegevens van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Geldshop.nl B.V. een relatie mee heeft, wilt krijgen of heeft gehad.

Wat zijn de wettelijke grondslagen?
Geldshop.nl B.V. heeft de volgende grondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken:

Bijna alle persoonsgegevens die wij bij u opvragen zijn noodzakelijk voor de ‘uitvoering van de overeenkomst’. De kredietverstrekker en/of verzekeraar kan een aanvraag niet in behandeling nemen zonder bovenstaande informatie.

Voor het toesturen van een nieuwsbrief of andere relevante informatie vragen wij uw ‘toestemming’. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden. Bij ‘gerechtvaardigd belang’ kunnen wij uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om inzicht te creëren in onze klantenportefeuille. Zo zijn wij in staat om onze dienstverlening te optimaliseren.

Geldshop.nl B.V. heeft een ‘wettelijke verplichting’ om nazorg te verlenen zolang u klant bent bij ons. Deze zorgplicht vloeit voort uit de Wft (Wet op het financieel toezicht). Ook moeten wij kunnen aantonen hoe een financiering en/of een verzekering tot stand is gekomen. Hiervoor moeten wij de aangeleverde informatie bewaren. Uw Burgerservicenummer (BSN) wordt door ons niet bewaard. Zodra de documenten zijn aangeleverd bij de aanbieder, zullen wij kopieën van de documenten bewaren waarbij uw pasfoto en Burgerservicenummer zijn doorgehaald.

Verstrekking aan derden
Geldshop.nl B.V. deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de hierboven genoemde doeleinden, tenzij u ons daar toestemming voor heeft gegeven.Verder kan wet- en regelgeving ons ertoe verplichten om uw gegevens aan de belastingdienst, een toezichthouder of een overheidsinstelling te verstrekken. Geldshop.nl B.V. deelt geen persoonsgegevens met landen buiten de EU.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekt Geldshop.nl B.V. uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 1. Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor je een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor je beheren, of waarbij wij je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 2. Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 3. Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 4. Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals FISH en CIS – notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

Geldshop.nl B.V. zal zich zo goed mogelijk inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich zullen houden aan de in deze Privacyverklaring vastgelegde beginselen. Voor zover een partij uw persoonlijke gegevens namens ons verwerkt, zullen we van deze partij verlangen dat zij passende maatregelen treffen om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en dat zij uw gegevens alleen verwerken volgens onze instructies.

Bewaartermijnen
Geldshop.nl B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Hoe lang dit is, is afhankelijk van het soort gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. Deze termijnen zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Meestal geldt een bewaartermijn van 5 jaar na beëindiging van het financiële product en/of dienst. Een klachtdossier bewaren wij 1 jaar na het sluiten van het klachtendossier en een incidentendossier wordt 5 jaar bewaard.

Cookies
Geldshop.nl B.V. verzamelt informatie op haar website door middel van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die een website automatisch naar uw browser stuurt. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies en hoe deze door Geldshop.nl B.V. worden gebruikt.

Links naar andere websites
Op de website van Geldshop.nl B.V. kunt u verschillende links naar andere websites vinden. Geldshop.nl B.V. heeft deze websites met zorg uitgezocht, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor hun privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. Wij adviseren u de Privacyverklaring van de betreffende websites te lezen voor informatie over hoe en voor welke doeleinden zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht een overzicht van uw persoonlijke gegevens en informatie over de bron daarvan te ontvangen en Geldshop.nl B.V. te verzoeken om deze persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd met de wet- en regelgeving zijn. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van uw specifieke situatie. Als u geen informatie over onze financiële producten en diensten wilt ontvangen die wij u van tijd tot tijd kunnen sturen, kunt u daar te allen tijde kosteloos bezwaar tegen maken.

Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar [email protected] of per post naar Geldshop.nl B.V., Postbus 800, 2501CV Den Haag. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw bezwaar te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Geldshop.nl B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected].

Wijziging van de Privacyverklaring
Geldshop.nl B.V. kan deze Privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en actualiseren. De meest actuele privacyverklaring treft u altijd aan op de Geldshop website. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van deze veranderingen.

Contact opnemen
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Geldshop.nl B.V. via [email protected] of per post naar Geldshop.nl B.V., Postbus 800, 2501CV Den Haag.

November 2020

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram