Pas op! Geld lenen kost geld
ma t/m vrij 09:00 - 21:00
088 828 22 22
Verantwoord lenen
Altijd passend advies
De meeste aanbieders

A

Elke kredietverstrekker heeft acceptatievoorwaarden opgesteld. In deze voorwaarden staat beschreven in welke gevallen ze wel en in welke gevallen ze geen krediet willen verstrekken aan een consument. Kijk hier voor een overzicht van de acceptatievoorwaarden van de kredietverstrekkers waarvoor Geldshop bemiddelt.

Wil je graag goed weten waar je aan begint met een lening? Dan kun je de hulp inschakelen van onze adviseurs. Aan de hand van een aantal vragen maakt onze adviseur een uitgebreide risico inventarisatie en brengt hij jouw financiële positie in kaart. Ook nemen jullie samen telefonisch de offertes door. Vervolgens krijg je advies over de beste lening en over een eventuele kredietbeschermer. Dit advies is geheel onafhankelijk en vrijblijvend. Jij bepaalt uiteindelijk zelf of je het advies wilt opvolgen

De afbouwfase is van toepassing bij de meeste doorlopende kredieten. Dit houdt in dat je vanaf een bepaalde leeftijd (vaak je 60e verjaardag) je doorlopend krediet gaat afbouwen. Concreet houdt dit in dat je vanaf dat moment geen geld meer kunt opnemen van je doorlopend krediet en dat je het nog terug te betalen bedrag in een maximale termijn (vaak 8 jaar) terug dient te betalen. Het kan zo zijn dat de afbouwfase tot gevolg heeft dat het termijnbedrag zal stijgen. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van de betreffende kredietverstrekker.

Een aflopend krediet is een lening met een vaste looptijd, rente en termijnbedrag. Heropnames van een aflopend krediet zijn niet mogelijk. Een aflopend krediet is in feite hetzelfde als een persoonlijke lening. 

Elke maand betaal je een bedrag terug aan de kredietverstrekker. Dit termijnbedrag is meestal elke maand hetzelfde en bestaat uit een rente- en een aflossingsbestanddeel. Met het aflossingsbestanddeel los je je lening stukje bij beetje af.

Heb je een lening of kredietfaciliteit en los je de gehele lening af (zelfstandig of door het oversluiten van je lening naar een andere aanbieder), dan wordt jouw lening afgemeld bij het BKR in Tiel. Bij de registratie van de betreffende lening wordt dan genoteerd op welk moment je de lening hebt ingelost. Vervolgens blijft de registratie van de lening nog 5 jaar zichtbaar. Het daadwerkelijk doorgeven van het beeïndigen van je lening aan het BKR wordt gedaan door je oude kredietverstrekker.

Wanneer je een lening aanvraagt dan beoordeelt de kredietverstrekker deze aanvraag om te bepalen of deze jou een (voorlopig) kredietvoorstel (offerte) wil doen. Het kan zijn dat de kredietverstrekker hier niet toe bereid is. Jouw aanvraag wordt in dat geval afgewezen. Mogelijke redenen hiervoor kunnen zijn:

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je het financiële risico van je lening. Bij Geldshop kun je dit risico afdekken met een kredietbeschermer. Je betaalt hiervoor een maandelijkse premie. Word je arbeidsongeschikt? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee je de maandtermijn van je lening kunt blijven betalen. 

De AFM is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dit houdt in dat zij toezicht houdt op het gedrag van onder andere financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountants. Gedragstoezicht betekent dat erop wordt gelet dat de diverse partijen correct handelen richting partners en/of consumenten en hen van de juiste informatie voorzien. Als het nodig is, kan de AFM ingrijpen richting een partij. Hiervoor heeft zij een aantal middelen.

B

Een kredietbeschermer kent begunstigden. Dit is degene die de uitkering van de verzekeraar ontvangt op het moment dat de verzekerde arbeidsongeschikt raakt, werkloos wordt of overlijdt. Jij kunt zelf de begunstigde zijn, maar ook je partner, je kinderen, andere erfgenamen of de kredietverstrekker. 

Geldshop bemiddelt in consumptief krediet. Dat betekent dat wij overeenkomsten tot stand brengen tussen onze klanten en de aanbieders van krediet. Wij verstrekken de kredieten dus niet zelf. Wel zijn wij inhoudelijk betrokken bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Geldshop bemiddelt in consumptief krediet en ontvangt hiervoor een bemiddelingsvergoeding. Volgens de wet mogen wij voor het adviseren en bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de verstrekker van het krediet. Wij ontvangen van de kredietverstrekker dan ook een bemiddelingsvergoeding voor onze dienstverlening in de vorm van doorlopende provisie. Je hoeft bij het afsluiten van de lening dus geen kosten aan ons te betalen. Als je de rente van je lening hebt betaald, heb je ook betaald voor onze dienstverlening.

Bij kredietbeschermers ligt het anders. Dat komt omdat een kredietbeschermer een verzekering is en geen krediet. Je betaalt eenmalig 99 euro voor het afsluiten van de verzekering. Voor het advies brengen wij geen kosten in rekening. In ons dienstverleningsdocument vind je meer informatie hierover.

Een betalingsbeschermer is een verzekering die ervoor zorgt dat je je rente en aflossing kunt blijven betalen, mocht er een situatie ontstaan waardoor je (tijdelijk) niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen. Je verzekert dus het financiële risico van je lening. Hiervoor betaal je een maandelijkse premie. Word je arbeidsongeschikt of werkloos? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee je de maandtermijn van je lening kunt blijven betalen. Kom je te overlijden, dan keert de verzekeraar éénmalig een bedrag uit waarmee jouw nabestaande(n) de lening (gedeeltelijk) af kunnen lossen. Een betalingsbeschermer wordt ook wel kredietbeschermer genoemd.

BKR helpt financiële problemen te voorkomen en de risico’s op kredietverlening te beperken. Dat doet BKR door persoons- en kredietgegevens te registreren. Voordat een kredietverstrekker jou een nieuwe lening verstrekt, is deze verplicht om gegevens op te vragen bij BKR. Er wordt getoetst of je al een lening hebt lopen en of er eventueel sprake is van een betalingsachterstand. Op deze manier worden zowel consumenten als kredietverstrekkers in bescherming genomen.

C

Het CKI is het systeem waarin het BKR alle leningen registreert die consumenten in Nederland afsluiten.

Consumer Credit Directive (CCD) staat voor Richtlijn Consumentenkrediet. Deze richtlijn heeft als doel consumenten in Europa beter te beschermen en tot een transparantere Europese markt voor consumptief krediet te komen. Als gevolg van deze richtlijn ontvang je bij je offerte ook de zogeheten ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’. 

De term consumptief krediet staat voor kredietvormen die gebruikt worden voor de aanschaf van consumptiegoederen, zoals een auto. Voorbeelden van consumptief krediet zijn de persoonlijke lening en het doorlopend krediet.

D

De debetrentevoet is de rente die je betaalt over je lening. Dit is de rente op jaarbasis. Deze kan variabel zijn (zoals bij een doorlopend krediet) of vast (bij een persoonlijke lening). Je betaalt je rente maandelijks over het uitstaande saldo.

Een dienstenwijzer beschrijft de diensten die Geldshop.nl B.V. (Geldshop) voor jou kan verrichten. Daarnaast geeft de dienstenwijzer informatie over onze organisatie en hoe je ons kunt bereiken. Ook vind je in dit document informatie over de prijs van onze diensten. Deze dienstenwijzer is puur informatief. Je bent dan ook op geen enkele wijze aan de dienstenwijzer gebonden. Wel raden wij je aan om dit document goed door te lezen.

Een dienstverleningsdocument (DVD) geeft je inzicht in onze gemiddelde kosten en in onze werkzaamheden. Wij zijn wettelijk verplicht om je dit document te verstrekken bij kredietbeschermers. Dit product valt namelijk sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod. Bij advies over en/of bemiddeling in consumptief krediet geldt deze verplichting niet.

Het belangrijkste kenmerk van een doorlopend krediet is dat het geen vaste looptijd heeft. Dat kan in bepaalde situaties goed uitkomen. De onbepaalde looptijd brengt echter ook met zich mee dat je lange tijd aan een lening – en de maandelijkse lasten daarvan – vastzit. Je betaalt iedere maand een vast bedrag aan rente en aflossing. De rente op je doorlopend krediet is variabel. Dat betekent dat de rente kan dalen, maar ook kan stijgen. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je geleend hebt (het uitstaande saldo). Je spreekt vooraf een kredietlimiet af. Dit is het maximale bedrag dat je kunt lenen. Heb je afgelost op je doorlopend krediet? Dan kun je dat geld weer opnemen. De rente op je doorlopend krediet is niet fiscaal aftrekbaar.

Sluit je een lening via Geldshop af, dan ontvangt Geldshop van jouw kredietverstrekker een beloning in de vorm van een maandelijkse doorlopende provisie. Deze provisie wordt berekend door het actuele maandsaldo te vermenigvuldigen met een promillage. De hoogte van het promillage verschilt per kredietverstrekker maar gemiddeld is dat 1,5‰. Geldshop ontvangt de maandelijkse provisie zolang je lening via Geldshop loopt en zolang er geen sprake is van achterstand in betaling. 

E

Naast je lening kun je een kredietbeschermer afsluiten. Een kredietbeschermer is een verzekering die ervoor zorgt dat je je rente en aflossing kunt blijven betalen, mocht er een situatie ontstaan waardoor je (tijdelijk) niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen. Word je arbeidsongeschikt of werkloos? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee je de maandtermijn van je lening kunt blijven betalen. Die uitbetaling begint echter pas na de zogeheten ‘eigen risicoperiode’. Hoe lang deze periode is, staat in de voorwaarden van je verzekering. De eigen risicoperiode is er, omdat veel werkgevers het eerste jaar doorgaans 100% van je salaris door blijven betalen. Er is zodoende nog geen sprake van een inkomensdaling en daarom is uitkering door de verzekeraar nog niet nodig.

Zodra je een offerte ontvangt via Geldshop, krijg je daarbij ook de zogeheten ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ (ESIC). In dit document staan alle belangrijke voorwaarden van het krediet vermeld. Alle financieringsmaatschappijen in Europa zijn wettelijk verplicht om dit document aan te bieden. De inhoud van de ESIC is gestandaardiseerd waardoor het eenvoudiger is om leningen (uit Europese landen) met elkaar te vergelijken.

Onze adviseurs helpen je graag bij het op een verantwoorde manier nemen van deze beslissing. Zelf een keuze maken uit de offertes zonder bijbehorend advies kan natuurlijk ook. Dat heet bij ons ‘execution only’. Wij verzorgen dan alleen de administratieve afhandeling van de lening in samenwerking met de kredietverstrekker. Execution Only is uitsluitend voor jou geschikt als je goed inzicht hebt in je eigen inkomsten en uitgaven, je voldoende kennis hebt van financiële producten en je ervaring hebt met het afsluiten van een lening.

F

Een financieringsmaatschappij is een bedrijf dat zich uitsluitend toelegt op het verstrekken van financieringen. Dit kan zijn het aanbieden van financieringen aan particulieren, maar ook aan bedrijven. Naast het verstrekken van leningen, biedt een financieringsmaatschappij geen andere financiële diensten zoals een bank dat bijvoorbeeld wel doet.

H

Sluit je een doorlopend krediet af, dan spreek je een kredietlimiet af. Tot aan dat bedrag kun je geld opnemen. Bij het afsluiten van je doorlopend krediet wordt het krediet uitbetaald conform de uitbetalingsopdracht. Dit kan het hele bedrag zijn maar hoeft niet. Als je niet het hele bedrag opneemt, dan blijft er een bedrag voor opname in depot staan. Je kunt dan op elk gewenst moment daarvan geld opnemen. Doe je zo’n opname, dan wordt dat een heropname genoemd.

Met een positieve/negatieve hypotheekverklaring verklaar je dat je geen hypotheek op je eigen woning zult vestigen voor derden. Zo’n verklaring wordt soms opgenomen bij speciale kredietvormen zoals een WOZ krediet of woningvoordeelfinanciering.

I

Wil je je lening in zijn geheel inlossen of oversluiten naar een andere lening? Dan kun je het inlossaldo van je lening opvragen. De verstrekker van jouw lening berekent dan het bedrag voor inlossing inclusief de verschuldigde rente vanaf het moment van je laatste betaling aan de lening. Op deze manier kun je het juiste bedrag overmaken zonder dat er nog een restant open blijft staan.

Bij financiële diensten is een intermediair een ander woord voor een bemiddelaar.

J

Geld lenen kost geld. Hoeveel je moet betalen, wordt uitgedrukt in een zogeheten ‘jaarlijks kostenpercentage’ (JKP). Hierin zijn alle kosten opgenomen: de rente én de eventuele andere kosten voor zaken als administratie en advies. Ga je tarieven vergelijken, let dan dus vooral goed op dit jaarlijks kostenpercentage.

K

Geldshop doet er alles aan om je zo goed en zo snel mogelijk van dienst te zijn. Ben je ondanks onze inspanningen niet tevreden over onze service? Laat het ons vooral weten. Op die manier kunnen we je een passende oplossing bieden en kunnen we onze dienstverlening nog verder verbeteren. Ben je het niet eens met de afwikkeling van jouw klacht? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit instituut is een onafhankelijke deskundige partij die hulp biedt bij financiële geschillen tussen financiële dienstverleners en consumenten. Je kunt je klacht indienen bij het KiFiD vanaf 6 weken nadat je van ons een ontvangstbevestiging hebt ontvangen tot 3 maanden nadat je van ons een antwoord op je klacht hebt gehad.

Heb je een doorlopend krediet dan kun je zelf kiezen hoeveel krediet je er van op wilt nemen tot aan maximaal de kredietlimiet. Je kunt dit doen bij aanvang van het krediet maar ook gedurende de looptijd van het doorlopend krediet. Je betaalt alleen rente over het krediet dat je hebt opgenomen. Het restant dat je niet hebt opgenomen blijft voor opname beschikbaar staan in sepot.

 

Voorbeeld

Je sluit een doorlopend krediet af met een kredietlimiet van €20.000. Omdat je het geld nodig hebt voor verschillende uitgaven, geef je op de uitbetalingsopdracht aan dat je bij de eerste uitbetaling bijvoorbeeld €7.500 naar jouw rekening gestort wenst te hebben. Zodoende betaal je die maand uitsluitend rente over €7.500 en blijft er €12.500 voor opname in depot (waar je dus geen rente over betaalt). Het geld dat voor je beschikbaar in depot staat, kun je op elk gewenst moment opnemen.

Het kredietbedrag of de kredietsom is het totaalbedrag van je lening. Sluit je een doorlopend krediet af, dan is dit de overeengekomen kredietlimiet (het maximale bedrag dat je kunt lenen). Bij een persoonlijke lening is het kredietbedrag of de kredietsom het bedrag dat je van de kredietverstrekker ontvangen hebt.

Een kredietbeschermer is een verzekering die ervoor zorgt dat je je rente en aflossing kunt blijven betalen, mocht er een situatie ontstaan waardoor je (tijdelijk) niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen. Je verzekert dus het financiële risico van je lening. Hiervoor betaal je een maandelijkse premie. Word je arbeidsongeschikt of werkloos? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee je de maandtermijn van je lening kunt blijven betalen. Kom je te overlijden, dan keert de verzekeraar éénmalig een bedrag uit waarmee jouw nabestaande(n) de lening (gedeeltelijk) af kunnen lossen. 

Een offerte bestaat uit de kredietovereenkomst, de uitbetalingsopdracht en SEPA. In geval van oversluiting ontvang je ook opzegbrieven voor de leningen die je aflost met de nieuwe lening. Ga je in op het aanbod, dan onderteken je alle onderdelen van de offerte en die stuur je naar Geldshop samen met de benodigde bewijsstukken zoals je loonstrook, legitimatiebewijs en bankafschrift. Het geheel van ondertekende contracten en bewijsstukken wordt het kredietdossier genoemd.

Een kredietovereenkomst wordt gesloten door een kredietnemer en een kredietgever. De kredietgever stelt het leenbedrag beschikbaar aan de kredietnemer en ontvangt daarvoor een kredietvergoeding (rente). Kredietgevers zijn doorgaans professionele kredietverstrekker en banken, maar dat hoeft niet. Zeker met de opkomst van crowd funding kunnen ook particulieren en investeerders kredietgever zijn.

De kredietlimiet is het maximale bedrag tot waar je (her)opnames kunt doen bij een doorlopend krediet. Wanneer je het maximale bedrag hebt opgenomen, dan is een nieuwe opname van je doorlopend krediet niet mogelijk.

De kredietnemer is degene die het geld van de kredietgever (kredietverstrekker) leent. De kredietnemer en de eventuele mede-contractant zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van het geleende geld. 

Kredietrisico is het risico voor de kredietverstrekker dat jij de maandtermijnen (rente en aflossing) van je lening niet kunt betalen. Hierdoor loopt de kredietverstrekker de kans dat hij verlies maakt op de lening. De rente die je betaalt, is eigenlijk een vergoeding voor dit risico.

De kredietvergoeding is een ander woord voor rente. Je leent geld van een kredietverstrekker en in ruil voor dat geld betaal je rente. Uiteraard moet de lening afgelost worden, maar de aflossing valt niet onder de kredietvergoeding. Bij een persoonlijke lening staan de rente, looptijd en maandtermijn vast. Hierdoor kun je op voorhand de totale kredietvergoeding berekenen. In het contract kun je precies zien hoeveel de totale kredietvergoeding is die je moet betalen gedurende de looptijd van de lening. Bij een doorlopend krediet is de totale kredietvergoeding niet van te voren te bepalen. Dit heeft te maken met de flexibiliteit van dit krediet: de rente op je doorlopend krediet is variabel (dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen tijdens de looptijd) en je betaalt alleen rente over het bedrag dat je daadwerkelijk geleend hebt (het uitstaande saldo).

M

Een maandlastenbeschermer is een verzekering die ervoor zorgt dat je je rente en aflossing kunt blijven betalen, mocht er een situatie ontstaan waardoor je (tijdelijk) niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen. Je verzekert dus het financiële risico van je lening. Hiervoor betaal je een maandelijkse premie. Word je arbeidsongeschikt of werkloos? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee je de maandtermijn van je lening kunt blijven betalen. Kom je te overlijden, dan keert de verzekeraar éénmalig een bedrag uit waarmee jouw nabestaande(n) de lening (gedeeltelijk) af kunnen lossen. Een maandlastenbeschermer wordt ook wel kredietbeschermer genoemd.

De maandtermijn is het maandelijkse bedrag dat je aan de kredietverstrekker betaalt. Dit bedrag bestaat meestal uit rente en aflossing. In het verleden werden ook nog wel aflossingsvrije kredieten verstrekt. In dat geval bestaat de maandtermijn uit alleen rente. Het maandtermijn, overigens ook wel termijnbedrag genoemd, voldoe je doorgaans via automatische incasso.

De maximale leencapaciteit is het maximale bedrag dat je kunt lenen. De bepaling van jouw maximale leencapaciteit is afhankelijk van de verhouding tussen je inkomsten en uitgaven: heb je genoeg ruimte om – naast al je andere lasten – de rente en aflossing van deze lening te kunnen betalen.

N

De maximale leencapaciteit is het maximale bedrag dat je kunt lenen. De bepaling van jouw maximale leencapaciteit is afhankelijk van de verhouding tussen je inkomsten en uitgaven: heb je genoeg ruimte om – naast al je andere lasten – de rente en aflossing van deze lening te kunnen betalen.

Geldshop helpt je om op een verstandige, verantwoorde manier te lenen. Maar ook als de lening afgesloten is, kun je rekenen op onze nazorg. Dat betekent dat we je ondersteunen als je je lening wilt oversluiten. Ook nemen we periodiek contact met je op om te kijken of jouw lening nog wel aansluit bij jouw persoonlijke situatie van dat moment en om te kijken of je nog wel tegen de scherpste rente leent. Daarnaast zijn er er ook als het een keer tegenzit en je je maandelijkse rente en aflossing niet kunt betalen. Hoe sneller je jouw betalingsprobleem bij ons meldt, hoe meer we voor je kunnen doen.

O

De kredietverstrekker heeft het recht om van jou te eisen dat je je lening eerder terugbetaalt dan afgesproken. Wanneer een kredietverstrekker jouw lening mag ‘opeisen’, staat in de voorwaarden van je lening. Een reden hiervoor kan zijn dat je betalingsachterstand te hoog geworden is of dat je onjuiste gegevens hebt verstrekt over jouw financiële situatie.

Met een overlijdensrisicoverzekering verzeker je het financiële risico van je lening. Je zorgt ervoor dat je nabestaanden niet met jouw lening achterblijven als jij komt te overlijden. Bij Geldshop kun je dit risico afdekken met een kredietbeschermer. Dit is een verzekering die éénmalig een bedrag uitkeert als jij overlijdt. Met dit bedrag kunnen jouw nabestaande(n) de lening (gedeeltelijk) aflossen.

Het oversluiten van een lening wil zeggen dat je je huidige lening(en) aflost met een nieuwe lening. Het oversluiten van je bestaande leningen tot één lening, kan je financiën een stuk eenvoudiger maken. In sommige gevallen kun je door het oversluiten gaan besparen op de rente of totale kosten van je lening

P

Een persoonlijke lening kent een vaste rente, een vast maandbedrag en een vaste looptijd. Hierdoor weet je altijd precies waar je aan toe bent. Gebruik je jouw persoonlijke lening voor verbetering van je eigen huis, zoals een verbouwing, een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer? Dan is de rente fiscaal aftrekbaar.

Een polis is het contract tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekerde. Hierin staat wat er verzekerd is en tegen welke voorwaarden.

R

Risk based pricing wil zeggen dat de hoogte van de rente die je betaalt, bepaald wordt door jouw risicoprofiel. Hoe hoog die rente is, is afhankelijk van onder andere je leeftijd, je inkomen en de hoogte van je woonlasten. Wil je weten hoeveel rente jij betaalt voor een bij jou passende lening, ga dan naar direct een lening aanvragen. Je ontvangt dan geheel kosteloos en geheel vrijblijvend een offerte.

S

De Single Euro Payments Area staat voor één grote Europese betaalmarkt. Het SEPA systeem zorgt ervoor dat de verschillen tussen betalen in eigen land en in en naar de andere eurolanden verdwijnen.

T

Wanneer er wordt gesproken over de totale kosten van een lening of krediet, dan worden hier het totaalbedrag mee bedoeld inclusief rente dat je terug betaalt gedurende de looptijd. Trek je van de totale kosten het initiële leenbedrag af dan weet je wat je precies aan rente betaalt. Bij een persoonlijke lening staan de totale kosten van de lening vast omdat de rente en looptijd ook vast staan. Bij een doorlopend krediet is dat anders. Omdat de rente variabel is en je heropnames kunt doen, weet je niet op voorhand wat de totale kosten zullen zijn.

U

Het uitstaande saldo is het bedrag van je lening dat je op een bepaald moment nog terug moet betalen aan de verstrekker van de lening. De maandelijkse rente van je lening wordt over het actuele uitstaande saldo berekend van die maand.

V

Een variabele rente is de rente van een lening die gedurende de looptijd kan wijzigen. In tegenstelling tot een vaste rente kan een variabel rente dus stijgen of dalen, afhankelijk van wat er gebeurt op de financiële markten. Een doorlopend krediet is een kredietvorm met een variabele rente. Boetevrij extra aflossen is wel altijd mogelijk in geval van een variabele rente.

Een vaste rente is de rente van een lening die gedurende de looptijd niet wijzigt. In tegenstelling tot een variabele rente kan een vaste rente dus niet stijgen of dalen. Een persoonlijke lening is een kredietvorm met een vaste rente. Bij een vaste rente geldt wel vaak dat er een boete berekend kan worden bij vroegtijdige aflossing van de lening.

Wanneer je geld leent dan verwacht de uitlener van dat geld dat je je maandelijkse verplichting nakomt door de termijnbedragen op tijd te betalen. Het kan echter voorkomen dat je om wat voor reden dan ook je maandtermijn niet kunt betalen. De kredietverstrekker zal je dan een herinnering sturen om het termijnbedrag alsnog te betalen. In die herinnering staat de termijn vermeld waarin je het bedrag alsnog betaald dient te hebben. Doe je dat niet binnen die termijn dan krijg je of een tweede herinnering of je wordt direct al in gebreke gesteld. In dat laatste geval krijg je een laatste termijn om je achterstallige maandtermijn alsnog te betalen. Doe je dat weer niet dat kan de kredietverstrekker overgaan tot het in rekening brengen van vertragingsvergoeding. Deze vertragingsvergoeding is een percentage en wordt per dag berekend over het bedrag dat in achterstand is. De hoogte van dit percentage is terug te vinden in de voorwaarden van je kredietovereenkomst.

Een variabele rente is de rente van een lening die gedurende de looptijd kan wijzigen. In tegenstelling tot een vaste rente kan een variabel rente dus stijgen of dalen, afhankelijk van wat er gebeurt op de financiële markten. Een doorlopend krediet is een kredietvorm met een variabele rente. Boetevrij extra aflossen is wel altijd mogelijk in geval van een variabele rente.

Op de polis van een kredietbeschermer staat een verzekerd bedrag aangegeven. Kom je te overlijden, dan keert de verzekeraar dit bedrag uit. Hiermee kunnen jouw nabestaande(n) de lening (gedeeltelijk) aflossen. De verzekeraar keert nooit meer uit dan het verzekerd bedrag of het uitstaand saldo, indien  dat lager is dan het verzekerd bedrag.

 

Voorbeeld:

Het verzekerd bedrag is €25.000,- en het uitstaand saldo is €30.000,-. In geval van overlijden keert de verzekeraar €25.000,- uit. Het restantsaldo van €5.000,- zal de kredietverstrekker verhalen op de nabestaanden.

 

Voorbeeld:

Het verzekerd bedrag is €25.000,- en het uitstaand saldo is €10.000,-. In geval van overlijden keert de verzekeraar €10.000,- uit. De lening wordt zodoende in zijn geheel afgelost en nabestaanden worden niet belast met een restschuld.

De verzekerde is de persoon die verzekerd is, mocht er iets gebeuren. Er kunnen meerdere verzekerden zijn op een polis, bijvoorbeeld jij en je partner. De tweede verzekerde wordt medeverzekerde genoemd. Op de polis staat wie de verzekerde is, of wie de medeverzekerde is. 

De verzekeringnemer is degene die de verzekering afsluit en de premie betaalt. De verzekering kan afgesloten worden voor jezelf maar ook voor iemand anders, zoals je partner.

W

Met een werkloosheidsverzekering verzeker je het financiële risico van je lening. Bij Geldshop kun je dit risico afdekken met een kredietbeschermer. Je betaalt hiervoor een maandelijkse premie. Word je werkloos? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee je de maandtermijn van je lening kunt blijven betalen.