Leenwoordenboek

Leenwoordenboek

A

Acceptatievoorwaarden
Elke kredietverstrekker heeft acceptatievoorwaarden opgesteld. In deze voorwaarden staat beschreven in welke gevallen ze wel en in welke gevallen ze geen krediet willen verstrekken aan een consument. Kijk hier voor een overzicht van de acceptatievoorwaarden van de kredietverstrekkers waarvoor Geldshop bemiddelt.
Advies van Geldshop
Wilt u graag goed weten waar u aan begint met een lening? Dan kunt u de hulp inschakelen van onze adviseurs. Aan de hand van een aantal vragen maakt onze adviseur een uitgebreide risico inventarisatie en brengt hij uw financiële positie in kaart. Ook nemen jullie samen telefonisch de offertes door. Vervolgens krijgt u advies over de beste lening en over een eventuele kredietbeschermer. Dit advies is geheel onafhankelijk en vrijblijvend. U bepaalt uiteindelijk zelf of u het advies wilt opvolgen
Afbouw fase
De afbouwfase is van toepassing bij de meeste doorlopende kredieten. Dit houdt in dat u vanaf een bepaalde leeftijd (vaak uw 60e verjaardag) uw doorlopend krediet gaat afbouwen. Concreet houdt dit in dat u vanaf dat moment geen geld meer kunt opnemen van uw doorlopend krediet en dat u het nog terug te betalen bedrag in een maximale termijn (vaak 8 jaar) terug dient te betalen. Het kan zo zijn dat de afbouwfase tot gevolg heeft dat het termijnbedrag zal stijgen. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van de betreffende kredietverstrekker.
Aflopend krediet
Een aflopend krediet is een lening met een vaste looptijd, rente en termijnbedrag. Heropnames van een aflopend krediet zijn niet mogelijk. Een aflopend krediet is in feite hetzelfde als een persoonlijke lening.
Aflossingsbestanddeel
Elke maand betaalt u een bedrag terug aan de kredietverstrekker. Dit termijnbedrag is meestal elke maand hetzelfde en bestaat uit een rente- en een aflossingsbestanddeel. Met het aflossingsbestanddeel lost u uw lening stukje bij beetje af.
Afmelden bij BKR
Heeft u een lening of kredietfaciliteit en lost u de gehele lening af (zelfstandig of door het oversluiten van uw lening naar een andere aanbieder), dan wordt uw lening afgemeld bij het BKR in Tiel. Bij de registratie van de betreffende lening wordt dan genoteerd op welk moment u de lening heeft ingelost. Vervolgens blijft de registratie van de lening nog 5 jaar zichtbaar. Het daadwerkelijk doorgeven van het beeïndigen van uw lening aan het BKR wordt gedaan door uw oude kredietverstrekker.
Afwijzing
Wanneer u een lening aanvraagt dan beoordeelt de kredietverstrekker deze aanvraag om te bepalen of deze u een (voorlopig) kredietvoorstel (offerte) wil doen. Het kan zijn dat de kredietverstrekker hier niet toe bereid is. Uw aanvraag wordt in dat geval afgewezen.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u het financiële risico van uw lening. Bij Geldshop kunt u dit risico afdekken met een kredietbeschermer. U betaalt hiervoor een maandelijkse premie. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee u de maandtermijn van uw lening kunt blijven betalen.
Autoriteit Financiële markten (AFM)
De AFM is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dit houdt in dat zij toezicht houdt op het gedrag van onder andere financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountants. Gedragstoezicht betekent dat erop wordt gelet dat de diverse partijen correct handelen richting partners en/of consumenten en hen van de juiste informatie voorzien. Als het nodig is, kan de AFM ingrijpen richting een partij. Hiervoor heeft zij een aantal middelen.

B

Begunstigde
Een kredietbeschermer kent begunstigden. Dit is degene die de uitkering van de verzekeraar ontvangt op het moment dat de verzekerde arbeidsongeschikt raakt, werkloos wordt of overlijdt. U kunt zelf de begunstigde zijn, maar ook uw partner, uw kinderen, andere erfgenamen of de kredietverstrekker.
Bemiddeling / bemiddelen
Geldshop bemiddelt in consumptief krediet. Dat betekent dat wij overeenkomsten tot stand brengen tussen onze klanten en de aanbieders van krediet. Wij verstrekken de kredieten dus niet zelf. Wel zijn wij inhoudelijk betrokken bij het tot stand komen van de overeenkomst.
Bemiddelingsvergoeding
Geldshop bemiddelt in consumptief krediet en ontvangt hiervoor een bemiddelingsvergoeding. Volgens de wet mogen wij voor het adviseren en bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de verstrekker van het krediet. Wij ontvangen van de kredietverstrekker dan ook een bemiddelingsvergoeding voor onze dienstverlening in de vorm van doorlopende provisie. U hoeft bij het afsluiten van de lening dus geen kosten aan ons te betalen. Als u de rente van uw lening heeft betaald, heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. Bij kredietbeschermers ligt het anders. Dat komt omdat een kredietbeschermer een verzekering is en geen krediet. U betaalt eenmalig 99 euro voor het afsluiten van de verzekering. Voor het advies brengen wij geen kosten in rekening. In ons dienstverleningsdocument vindt u meer informatie hierover.
Betalingsbeschermer
Een betalingsbeschermer is een verzekering die ervoor zorgt dat u uw rente en aflossing kunt blijven betalen, mocht er een situatie ontstaan waardoor u (tijdelijk) niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen. U verzekert dus het financiële risico van uw lening. Hiervoor betaalt u een maandelijkse premie. Wordt u arbeidsongeschikt of werkloos? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee u de maandtermijn van uw lening kunt blijven betalen. Kom u te overlijden, dan keert de verzekeraar éénmalig een bedrag uit waarmee uw nabestaande(n) de lening (gedeeltelijk) af kunnen lossen. Een betalingsbeschermer wordt ook wel kredietbeschermer genoemd.
Bureau Krediet Registratie (BKR)
BKR helpt financiële problemen te voorkomen en de risico’s op kredietverlening te beperken. Dat doet BKR door persoons- en kredietgegevens te registreren. Voordat een kredietverstrekker u een nieuwe lening verstrekt, is deze verplicht om gegevens op te vragen bij BKR. Er wordt getoetst of u al een lening heeft lopen en of er eventueel sprake is van een betalingsachterstand. Op deze manier worden zowel consumenten als kredietverstrekkers in bescherming genomen.

C

Centraal Krediet
Informatiesysteem (CKI) Het CKI is het systeem waarin het BKR alle leningen registreert die consumenten in Nederland afsluiten.
Consumer Credit Directive (CCD)
Consumer Credit Directive (CCD) staat voor Richtlijn Consumentenkrediet. Deze richtlijn heeft als doel consumenten in Europa beter te beschermen en tot een transparantere Europese markt voor consumptief krediet te komen. Als gevolg van deze richtlijn ontvang u bij uw offerte ook de zogeheten ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’.
Consumptief krediet
De term consumptief krediet staat voor kredietvormen die gebruikt worden voor de aanschaf van consumptiegoederen, zoals een auto. Voorbeelden van consumptief krediet zijn de persoonlijke lening en het doorlopend krediet.

D

Debetrentevoet
De debetrentevoet is de rente die u betaalt over uw lening. Dit is de rente op jaarbasis. Deze kan variabel zijn (zoals bij een doorlopend krediet) of vast (bij een persoonlijke lening). U betaalt uw rente maandelijks over het uitstaande saldo.
Dienstenwijzer
Een dienstenwijzer beschrijft de diensten die Geldshop.nl B.V. (Geldshop) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de dienstenwijzer informatie over onze organisatie en hoe u ons kunt bereiken. Ook vindt u in dit document informatie over de prijs van onze diensten. Deze dienstenwijzer is puur informatief. U bent dan ook op geen enkele wijze aan de dienstenwijzer gebonden. Wel raden wij u aan om dit document goed door te lezen.
Dienstverleningsdocument
Een dienstverleningsdocument (DVD) geeft u inzicht in onze gemiddelde kosten en in onze werkzaamheden. Wij zijn wettelijk verplicht om u dit document te verstrekken bij kredietbeschermers. Dit product valt namelijk sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod. Bij advies over en/of bemiddeling in consumptief krediet geldt deze verplichting niet.
Doorlopend krediet
Het belangrijkste kenmerk van een doorlopend krediet is dat het geen vaste looptijd heeft. Dat kan in bepaalde situaties goed uitkomen. De onbepaalde looptijd brengt echter ook met zich mee dat u lange tijd aan een lening – en de maandelijkse lasten daarvan – vastzit. U betaalt iedere maand een vast bedrag aan rente en aflossing. De rente op uw doorlopend krediet is variabel. Dat betekent dat de rente kan dalen, maar ook kan stijgen. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u geleend heeft (het uitstaande saldo). U spreekt vooraf een kredietlimiet af. Dit is het maximale bedrag dat u kunt lenen. Heeft u afgelost op uw doorlopend krediet? Dan kunt u dat geld weer opnemen. De rente op uw doorlopend krediet is niet fiscaal aftrekbaar.
Doorlopende provisie
Sluit u een lening via Geldshop af, dan ontvangt Geldshop van uw kredietverstrekker een beloning in de vorm van een maandelijkse doorlopende provisie. Deze provisie wordt berekend door het actuele maandsaldo te vermenigvuldigen met een promillage. De hoogte van het promillage verschilt per kredietverstrekker maar gemiddeld is dat 1,5‰. Geldshop ontvangt de maandelijkse provisie zolang uw lening via Geldshop loopt en zolang er geen sprake is van achterstand in betaling.

E

Eigen risicoperiode
Naast je lening kun je een kredietbeschermer afsluiten. Een kredietbeschermer is een verzekering die ervoor zorgt dat je je rente en aflossing kunt blijven betalen, mocht er een situatie ontstaan waardoor je (tijdelijk) niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen. Word je arbeidsongeschikt of werkloos? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee je de maandtermijn van je lening kunt blijven betalen. Die uitbetaling begint echter pas na de zogeheten ‘eigen risicoperiode’. Hoe lang deze periode is, staat in de voorwaarden van je verzekering. De eigen risicoperiode is er, omdat veel werkgevers het eerste jaar doorgaans 100% van je salaris door blijven betalen. Er is zodoende nog geen sprake van een inkomensdaling en daarom is uitkering door de verzekeraar nog niet nodig.
Europese Standaardinformatie Consumentenkrediet (ESIC)
Zodra u een offerte ontvangt via Geldshop, krijg u daarbij ook de zogeheten ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ (ESIC). In dit document staan alle belangrijke voorwaarden van het krediet vermeld. Alle financieringsmaatschappijen in Europa zijn wettelijk verplicht om dit document aan te bieden. De inhoud van de ESIC is gestandaardiseerd waardoor het eenvoudiger is om leningen (uit Europese landen) met elkaar te vergelijken.
Execution only
Onze adviseurs helpen u graag bij het op een verantwoorde manier nemen van deze beslissing. Zelf een keuze maken uit de offertes zonder bijbehorend advies kan natuurlijk ook. Dat heet bij ons ‘execution only’. Wij verzorgen dan alleen de administratieve afhandeling van de lening in samenwerking met de kredietverstrekker. Execution Only is uitsluitend voor u geschikt als goed inzicht heeft in uw eigen inkomsten en uitgaven, u voldoende kennis heeft van financiële producten en u ervaring heeft met het afsluiten van een lening.

H

Heropname
Sluit u een doorlopend krediet af, dan spreekt u een kredietlimiet af. Tot aan dat bedrag kunt u geld opnemen. Bij het afsluiten van uw doorlopend krediet wordt het krediet uitbetaald conform de uitbetalingsopdracht. Dit kan het hele bedrag zijn maar hoeft niet. Als u niet het hele bedrag opneemt, dan blijft er een bedrag voor opname in depot staan. U kunt dan op elk gewenst moment daarvan geld opnemen. Doet u zo’n opname, dan wordt dat een heropname genoemd.
Hypotheekverklaring
Met een positieve/negatieve hypotheekverklaring verklaart u dat u geen hypotheek op uw eigen woning zult vestigen voor derden. Zo’n verklaring wordt soms opgenomen bij speciale kredietvormen zoals een WOZ krediet of woningvoordeelfinanciering.

I

Inlossaldo
Wilt u uw lening in zijn geheel inlossen of oversluiten naar een andere lening? Dan kunt u het inlossaldo van uw lening opvragen. De verstrekker van uw lening berekent dan het bedrag voor inlossing inclusief de verschuldigde rente vanaf het moment van uw laatste betaling aan de lening. Op deze manier kunt u het juiste bedrag overmaken zonder dat er nog een restant open blijft staan.
Intermediair
Bij financiële diensten is een intermediair een ander woord voor een bemiddelaar.

J

Jaarlijks Kosten Percentage (JKP)
Geld lenen kost geld. Hoeveel u moet betalen, wordt uitgedrukt in een zogeheten ‘jaarlijks kostenpercentage’ (JKP). Hierin zijn alle kosten opgenomen: de rente én de eventuele andere kosten voor zaken als administratie en advies. Gaat u tarieven vergelijken, let dan dus vooral goed op dit jaarlijks kostenpercentage.

K

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)
Geldshop doet er alles aan om u zo goed en zo snel mogelijk van dienst te zijn. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden over onze service? Laat het ons vooral weten. Op die manier kunnen we u een passende oplossing bieden en kunnen we onze dienstverlening nog verder verbeteren. Bent u het niet eens met de afwikkeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit instituut is een onafhankelijke deskundige partij die hulp biedt bij financiële geschillen tussen financiële dienstverleners en consumenten. U kunt uw klacht indienen bij het KiFiD vanaf 6 weken nadat u van ons een ontvangstbevestiging heeft ontvangen tot 3 maanden nadat u van ons een antwoord op uw klacht heeft gehad.
Krediet opnemen
Heeft u een doorlopend krediet dan kunt u zelf kiezen hoeveel krediet u er van op wilt nemen tot aan maximaal de kredietlimiet. U kunt dit doen bij aanvang van het krediet maar ook gedurende de looptijd van het doorlopend krediet. U betaalt alleen rente over het krediet dat u heeft opgenomen. Het restant dat u niet heeft opgenomen blijft voor opname beschikbaar staan in sepot. Voorbeeld U sluit een doorlopend krediet af met een kredietlimiet van €20.000. Omdat u het geld nodig heeft voor verschillende uitgaven, geeft u op de uitbetalingsopdracht aan dat u bij de eerste uitbetaling bijvoorbeeld €7.500 naar uw rekening gestort wenst te hebben. Zodoende betaalt u die maand uitsluitend rente over €7.500 en blijft er €12.500 voor opname in depot (waar u dus geen rente over betaalt). Het geld dat voor u beschikbaar in depot staat, kunt u op elk gewenst moment opnemen.
Kredietbedrag / kredietsom
Het kredietbedrag of de kredietsom is het totaalbedrag van uw lening. Sluit u een doorlopend krediet af, dan is dit de overeengekomen kredietlimiet (het maximale bedrag dat u kunt lenen). Bij een persoonlijke lening is het kredietbedrag of de kredietsom het bedrag dat u van de kredietverstrekker ontvangen heeft.
Kredietbeschermer
Een kredietbeschermer is een verzekering die ervoor zorgt dat u uw rente en aflossing kunt blijven betalen, mocht er een situatie ontstaan waardoor u (tijdelijk) niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen. U verzekert dus het financiële risico van uw lening. Hiervoor betaal u een maandelijkse premie. Wordt u arbeidsongeschikt of werkloos? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee u de maandtermijn van uw lening kunt blijven betalen. Kom u te overlijden, dan keert de verzekeraar éénmalig een bedrag uit waarmee uw nabestaande(n) de lening (gedeeltelijk) af kunnen lossen.
​Kredietdossier
Een offerte bestaat uit de kredietovereenkomst, de uitbetalingsopdracht en SEPA. In geval van oversluiting ontvangt u ook opzegbrieven voor de leningen die u aflost met de nieuwe lening. Gaat u in op het aanbod, dan ondertekent u alle onderdelen van de offerte en die stuurt u naar Geldshop samen met de benodigde bewijsstukken zoals uw loonstrook, legitimatiebewijs en bankafschrift. Het geheel van ondertekende contracten en bewijsstukken wordt het kredietdossier genoemd.
Kredietgever
Een kredietovereenkomst wordt gesloten door een kredietnemer en een kredietgever. De kredietgever stelt het leenbedrag beschikbaar aan de kredietnemer en ontvangt daarvoor een kredietvergoeding (rente). Kredietgevers zijn doorgaans professionele kredietverstrekker en banken, maar dat hoeft niet. Zeker met de opkomst van crowd funding kunnen ook particulieren en investeerders kredietgever zijn.
Kredietlimiet
De kredietlimiet is het maximale bedrag tot waar u (her)opnames kunt doen bij een doorlopend krediet. Wanneer u het maximale bedrag heeft opgenomen, dan is een nieuwe opname van uw doorlopend krediet niet mogelijk.
Kredietnemer
De kredietnemer is degene die het geld van de kredietgever (kredietverstrekker) leent. De kredietnemer en de eventuele mede-contractant zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van het geleende geld.
Kredietrisico
Kredietrisico is het risico voor de kredietverstrekker dat u de maandtermijnen (rente en aflossing) van uw lening niet kunt betalen. Hierdoor loopt de kredietverstrekker de kans dat hij verlies maakt op de lening. De rente die u betaalt, is eigenlijk een vergoeding voor dit risico.
Kredietvergoeding
De kredietvergoeding is een ander woord voor rente. U leent geld van een kredietverstrekker en in ruil voor dat geld betaal u rente. Uiteraard moet de lening afgelost worden, maar de aflossing valt niet onder de kredietvergoeding. Bij een persoonlijke lening staan de rente, looptijd en maandtermijn vast. Hierdoor kunt u op voorhand de totale kredietvergoeding berekenen. In het contract kunt u precies zien hoeveel de totale kredietvergoeding is die u moet betalen gedurende de looptijd van de lening. Bij een doorlopend krediet is de totale kredietvergoeding niet van te voren te bepalen. Dit heeft te maken met de flexibiliteit van dit krediet: de rente op uw doorlopend krediet is variabel (dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen tijdens de looptijd) en u betaalt alleen rente over het bedrag dat u daadwerkelijk geleend hebt (het uitstaande saldo).

M

Maandlastenbeschermer
Een maandlastenbeschermer is een verzekering die ervoor zorgt dat u uw rente en aflossing kunt blijven betalen, mocht er een situatie ontstaan waardoor u (tijdelijk) niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen. U verzekert dus het financiële risico van uw lening. Hiervoor betaalt u een maandelijkse premie. Wordt u arbeidsongeschikt of werkloos? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee u de maandtermijn van uw lening kunt blijven betalen. Komt u te overlijden, dan keert de verzekeraar éénmalig een bedrag uit waarmee uw nabestaande(n) de lening (gedeeltelijk) af kunnen lossen. Een maandlastenbeschermer wordt ook wel kredietbeschermer genoemd.
Maandtermijn
De maandtermijn is het maandelijkse bedrag dat u aan de kredietverstrekker betaalt. Dit bedrag bestaat meestal uit rente en aflossing. In het verleden werden ook nog wel aflossingsvrije kredieten verstrekt. In dat geval bestaat de maandtermijn uit alleen rente. Het maandtermijn, overigens ook wel termijnbedrag genoemd, voldoet u doorgaans via automatische incasso.
Maximale leencapaciteit
De maximale leencapaciteit is het maximale bedrag dat u kunt lenen. De bepaling van uw maximale leencapaciteit is afhankelijk van de verhouding tussen uw inkomsten en uitgaven: heeft u genoeg ruimte om – naast al uw andere lasten – de rente en aflossing van deze lening te kunnen betalen.

N

Nabestaande bescherming
De maximale leencapaciteit is het maximale bedrag dat u kunt lenen. De bepaling van uw maximale leencapaciteit is afhankelijk van de verhouding tussen uw inkomsten en uitgaven: heeft u genoeg ruimte om – naast al uw andere lasten – de rente en aflossing van deze lening te kunnen betalen.
Nazorg bij Geldshop
Geldshop helpt u om op een verstandige, verantwoorde manier te lenen. Maar ook als de lening afgesloten is, kunt u rekenen op onze nazorg. Dat betekent dat we u ondersteunen als u uw lening wilt oversluiten. Ook nemen we periodiek contact met u op om te kijken of uw lening nog wel aansluit bij uw persoonlijke situatie van dat moment en om te kijken of u nog wel tegen de scherpste rente leent. Daarnaast zijn er er ook als het een keer tegenzit en u uw maandelijkse rente en aflossing niet kunt betalen. Hoe sneller u uw betalingsprobleem bij ons meldt, hoe meer we voor u kunnen doen.

O

Opeisbaarheid
De kredietverstrekker heeft het recht om van u te eisen dat u uw lening eerder terugbetaalt dan afgesproken. Wanneer een kredietverstrekker uw lening mag ‘opeisen’, staat in de voorwaarden van uw lening. Een reden hiervoor kan zijn dat uw betalingsachterstand te hoog geworden is of dat u onjuiste gegevens hebt verstrekt over uw financiële situatie.
Overlijdensrisicoverzekering
Met een overlijdensrisicoverzekering verzekert u het financiële risico van uw lening. U zorgt ervoor dat uw nabestaanden niet met uw lening achterblijven als u komt te overlijden. Bij Geldshop kunt u dit risico afdekken met een kredietbeschermer. Dit is een verzekering die éénmalig een bedrag uitkeert als u overlijdt. Met dit bedrag kunnen uw nabestaande(n) de lening (gedeeltelijk) aflossen.
Oversluiten van een lening

Het oversluiten van een lening wil zeggen dat u uw huidige lening(en) aflost met een nieuwe lening. Het oversluiten van uw bestaande leningen tot één lening, kan uw financiën een stuk eenvoudiger maken. In sommige gevallen kunt u door het oversluiten gaan besparen op de rente of totale kosten van uw lening

P

Persoonlijke lening
Een lening met een vaste rente en een vaste looptijd.
Polis
Een polis is het contract tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekerde. Hierin staat wat er verzekerd is en tegen welke voorwaarden.

R

Risk Based Pricing
Risk based pricing wil zeggen dat de hoogte van de rente die u betaalt, bepaald wordt door uw risicoprofiel. Hoe hoog die rente is, is afhankelijk van onder andere uw leeftijd, uw inkomen en de hoogte van uw woonlasten. Wilt u weten hoeveel rente u betaalt voor een bij u passende lening, ga dan naar direct een lening aanvragen. U ontvangt dan geheel kosteloos en geheel vrijblijvend een offerte.

S

Single Europe Payment Area (SEPA)
De Single Euro Payments Area staat voor één grote Europese betaalmarkt. Het SEPA systeem zorgt ervoor dat de verschillen tussen betalen in eigen land en in en naar de andere eurolanden verdwijnen.

T

Totale kosten van het krediet
Wanneer er wordt gesproken over de totale kosten van een lening of krediet, dan worden hier het totaalbedrag mee bedoeld inclusief rente dat u terug betaalt gedurende de looptijd. Trekt u van de totale kosten het initiële leenbedrag af dan weet u wat u precies aan rente betaalt. Bij een persoonlijke lening staan de totale kosten van de lening vast omdat de rente en looptijd ook vast staan. Bij een doorlopend krediet is dat anders. Omdat de rente variabel is en u heropnames kunt doen, weet u niet op voorhand wat de totale kosten zullen zijn.

U

Uitstaand saldo
Het uitstaande saldo is het bedrag van uw lening dat u op een bepaald moment nog terug moet betalen aan de verstrekker van de lening. De maandelijkse rente van uw lening wordt over het actuele uitstaande saldo berekend van die maand.

V

Variabele rente
Een variabele rente is de rente van een lening die gedurende de looptijd kan wijzigen. In tegenstelling tot een vaste rente kan een variabel rente dus stijgen of dalen, afhankelijk van wat er gebeurt op de financiële markten. Een doorlopend krediet is een kredietvorm met een variabele rente. Boetevrij extra aflossen is wel altijd mogelijk in geval van een variabele rente.
Vaste rente
Een vaste rente is de rente van een lening die gedurende de looptijd niet wijzigt. In tegenstelling tot een variabele rente kan een vaste rente dus niet stijgen of dalen. Een persoonlijke lening is een kredietvorm met een vaste rente. Bij een vaste rente geldt wel vaak dat er een boete berekend kan worden bij vroegtijdige aflossing van de lening.
Vertragingsvergoeding
Wanneer u geld leent dan verwacht de uitlener van dat geld dat u uw maandelijkse verplichting nakomt door de termijnbedragen op tijd te betalen. Het kan echter voorkomen dat u om wat voor reden dan ook uw maandtermijn niet kunt betalen. De kredietverstrekker zal u dan een herinnering sturen om het termijnbedrag alsnog te betalen. In die herinnering staat de termijn vermeld waarin u het bedrag alsnog betaald dient te hebben. Doet u dat niet binnen die termijn dan krijgt u of een tweede herinnering of u wordt direct al in gebreke gesteld. In dat laatste geval krijgt u een laatste termijn om uw achterstallige maandtermijn alsnog te betalen. Doet u dat weer niet dan kan de kredietverstrekker overgaan tot het in rekening brengen van vertragingsvergoeding. Deze vertragingsvergoeding is een percentage en wordt per dag berekend over het bedrag dat in achterstand is. De hoogte van dit percentage is terug te vinden in de voorwaarden van uw kredietovereenkomst.
Verzekerd bedrag bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Een variabele rente is de rente van een lening die gedurende de looptijd kan wijzigen. In tegenstelling tot een vaste rente kan een variabel rente dus stijgen of dalen, afhankelijk van wat er gebeurt op de financiële markten. Een doorlopend krediet is een kredietvorm met een variabele rente. Boetevrij extra aflossen is wel altijd mogelijk in geval van een variabele rente.
Verzekerd bedrag bij overlijden
Op de polis van een kredietbeschermer staat een verzekerd bedrag aangegeven. Komt u te overlijden, dan keert de verzekeraar dit bedrag uit. Hiermee kunnen uw nabestaande(n) de lening (gedeeltelijk) aflossen. De verzekeraar keert nooit meer uit dan het verzekerd bedrag of het uitstaand saldo, indien dat lager is dan het verzekerd bedrag. Voorbeeld: Het verzekerd bedrag is €25.000,- en het uitstaand saldo is €30.000,-. In geval van overlijden keert de verzekeraar €25.000,- uit. Het restantsaldo van €5.000,- zal de kredietverstrekker verhalen op de nabestaanden. Voorbeeld: Het verzekerd bedrag is €25.000,- en het uitstaand saldo is €10.000,-. In geval van overlijden keert de verzekeraar €10.000,- uit. De lening wordt zodoende in zijn geheel afgelost en nabestaanden worden niet belast met een restschuld.
Verzekerde
De verzekerde is de persoon die verzekerd is, mocht er iets gebeuren. Er kunnen meerdere verzekerden zijn op een polis, bijvoorbeeld u en uw partner. De tweede verzekerde wordt medeverzekerde genoemd. Op de polis staat wie de verzekerde is, of wie de medeverzekerde is.
Verzekeringsnemer
De verzekeringnemer is degene die de verzekering afsluit en de premie betaalt. De verzekering kan afgesloten worden voor uzelf maar ook voor iemand anders, zoals uw partner.

W

Werkloosheidsverzekering
Met een werkloosheidsverzekering verzekert u het financiële risico van uw lening. Bij Geldshop kunt u dit risico afdekken met een kredietbeschermer. U betaalt hiervoor een maandelijkse premie. Wordt u werkloos? Dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee u de maandtermijn van uw lening kunt blijven betalen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram