SER enthousiast over individueel pensioenvermogen

Elke WIllemsen - 30 januari 2015

Het huidige pensioenstelsel moet op de schop, om ervoor te zorgen dat het Nederlandse pensioenstelsel bij de beste van de wereld blijft behoren. Dit zegt de Sociaal Economische Raad (SER) in zijn onlangs gepubliceerde ontwerpadvies over pensioen hervormingen. Het orgaan heeft vier mogelijke hervorming scenario’s geschetst.

Dit artikel is een vervolg op het artikel: AFM: ‘Zelf beslissen over je pensioenopbouw’ 

Op aanvraag van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft de SER zijn advies gegeven over de benodigde hervormingen van het huidige pensioenstelsel. Het huidige stelsel staat hevig ter discussie, omdat de arbeidsmarkt is veranderd en omdat mede door de financiële crisis en de verhoogde levensverwachting pensioenfondsen in de problemen zijn gekomen.

Op dit moment werkt het pensioenstelsel nog met een doorsneepremie. Dit houdt in dat de premie van je pensioen een vast percentage is dat op je salaris wordt ingehouden. Zodra je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heb je recht op een maandelijkse uitkering van je opgespaarde loon, dat nog wordt aangevuld met andere potjes. Echter, om in de sterk veranderende wereld toch een toekomstbestendig pensioenstelsel te hebben, moet het stelsel worden aangepast en stelt de SER voor de doorsneesystematiek af te schaffen. Zodoende heeft naast de AFM, PwC, De Nederlandsche Bank, FNV, ANBO etc. de SER een advies opgesteld over hoe het best vervangen van het huidige stelsel.

 

SER advies

Het advies van de SER krijgt veel aandacht, omdat de raad het belangrijkste adviesorgaan van de regering is als het gaat om sociaaleconomische zaken. In totaal heeft de SER vier pensioenvarianten onderzocht. Hierbij is er gekeken naar pensioenopbouw, de aansluiting op maatschappelijke trends, macro-economische effecten en overgangsmoeilijkheden. Hierbij is tevens gekeken naar een aantal verschillen, zoals een regeling met een vaste uitkering of juist gericht op kapitaalopbouw, op meer of minder keuzevrijheid en op meer of minder collectiviteit en risicodeling.  

Zo is gekeken naar plus en minpunten van:

  • een nationale pensioenregeling (met behoud van de doorsneepremie)
  • een ‘uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw’ (afschaffing doorsneepremie, waarbij jongeren relatief meer pensioen opbouwen)
  • een persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling (met veel keuzevrijheid voor pensioenfonds, maandelijkse inleg, beleggingsrisico’s en de hoogte van de uitkering)
  • een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

Opmerkelijkste punten

Vooral het laatste punt, waarbij er wordt gekeken naar een individueel pensioen met een gedeeld beleggingspotje noemt de SER ‘nieuw’ en ‘interessant’. In het adviesrapport zegt het orgaan verder onderzoek te gaan doen naar deze variant.

Met deze variant zou de doorsneepremie verdwijnen en betalen jongeren niet meer mee aan het pensioen van ouderen. In de plaats zou het stelsel wel collectieve trekjes krijgen, waarbij risico’s worden gedeeld. Onder het stelsel zou men meer keuzevrijheid krijgen. Zo zouden burgers kunnen kiezen uit verschillende beleggingsrisico’s, zoals een risicoafname naarmate men dichter bij de pensioensleeftijd zit, en zou men kunnen kiezen uit een vaste pensioenuitkering met veel zekerheid of juist een flexibele uitkering die meebeweegt met beleggingsresultaten.

Ook benadrukt de SER dat de hervormingen zorgvuldig moeten plaatsvinden, met een goede timing.

De afschaffing van de doorsneesystematiek gaat gepaard met hoge transitielasten, terwijl veel pensioenfondsen nu al tekorten kennen. Een onmiddellijke afschaffing zou de generaties raken die nu al de kosten voor het wegwerken van de huidige tekorten moeten dragen.

 

Knoop doorhakken

De definitieve hervormingskeuze voor een nieuw pensioenstelsel laat nog op zich wachten. Staatssecretaris Klijnsma heeft aangegeven dit nu nog te vroeg te vinden, omdat het debat pas net van start is gegaan. Dit terwijl de herziening om grote ingrepen vraagt, wat tijd kost.

Naar verwachting komt het kabinet tegen de zomer met een rapport waarin een aantal mogelijke beleidsrichtingen voor de hervorming staan.

 


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Chat bezet